‘De Dragers van het Beeld’ / ‘The Carriers of the Image’ – 8 – Anand Binda

De Dragers van het beeld, in English: The Carriers of the Image, is an art exhibition that was held in the foyer of Theatre Thalia, from April 28 until May 7, 2017. It was part of the celebration of 180 years Theatre Thalia. Eight visual artists worked with the theme of death, and more: resurrection from death, new life …

Kit-Ling Tjon Pian Gi wrote a series of columns that we will be sharing on the SAX-blog. Today part 8, a text that accompanied the art work of Anand Binda. Please find the Dutch text under the English translation. 

Anand Binda, ‘Het levensproces en daarna …’ [Life’s Process and then …], acryllic on canvas, 130x180cm, 2017 – USD 5000 / PHOTO Ada Korbee, 2017

Anand Binda and the Lotus Flower

In ancient Egypt, in Buddhism and in Hinduism, the lotus flower plays an important role. The lotus flower blooms in the morning but hides itself in the water at night. The ancient Egyptians therefore associated the flower with the sun, which also disappears at night and emerges again in all its glory, in the mornings.

In Buddhism, just as in ancient Egypt, the lotus flower is also associated with rebirth, but an important element is added. The lotus flower is also a symbol of purity, spiritual awakening and loyalty. These symbolisms of the lotus flower are very similar to those in Hinduism. In this religion the lotus flower is associated with beauty, fertility, prosperity, spirituality and eternal life. The lotus flower is often seen in connection to a Hindu god, for example to Lakshmi. This goddess of prosperity is traditionally depicted seated on a fully open lotus flower. The god Vishnu is usually depicted with a lotus flower as well, but many other gods stand or sit on a lotus throne, just like Lakshmi: a pedestal in the shape of an open lotus flower.

Fully in line with Hindu religion, Anand sees the lotus flower as a symbol of human growth. He says: ‘From an unknowing life, man develops awareness through his life path. It is an internal growth towards enlightenment, just as the lotus flower grows from the mud, into the water and towards the light. It is a process that we as humans go through. First we are ignorant and suffer, but as we grow, we become wiser and then we shall shine like a lotus flower. The lotus flower can also be seen as a symbol of the eternal renewal of life. In his or her own way, each person searches for his/her own path. From the core, the seed, it’s an art to find the right path.’

Finding the spiritual power in nature and transferring that spirituality to his fellow man through his paintings, is characteristic of Anand Binda. In the past we have seen beautiful waterscapes from his hand in various exhibitions. In those waterscapes we already saw water lilies and lotus flowers.

For the exhibition in celebration of Theatre Thalia 180 years he has made a large painting with a dancer, dancing like a Hindu goddess on a lotus flower in full bloom.

Although the lotus plant takes root in marshy soil, the leafs and the flowers never appear muddy. That is why the lotus flower is also seen as a symbol of purity. Lotus flowers come in several colors: blue, white, purple red and pink. Each color has a specific meaning. Anand chose the pink one. Of all colors, this one is considered the purest.

In relation to the celebration of 180 years Theatre Thalia, Anand has this to say about his painting: ‘Thalia is also important to people’s awareness. The process of awareness is cyclical. It is a process of constantly recurring rebirth. The lotus flower is also a symbol of rebirth.’

TEXT Kit-Ling Tjon Pian Gi, 2017

Kit-Ling Tjon Pian Gi is a female visual artist from Suriname. She works and lives in Paramaribo, Suriname, South America. Kit-Ling studied visual art in Suriname and in the Netherlands. In 2005 Kit-Ling Tjon Pian Gi added the short video-film as a medium to her artwork. Kit-Ling Tjon Pian Gi makes paintings and drawings, inspired by the tropical rainforest, and the richness of the diverse cultures in Suriname.

Kit-Ling was the featured visual artist at the 13th International Conference of the Association of Caribbean Women Writers and Scholars. This conference, The Caribbean, the Land and the People; Women’s Efforts, Women’s Lives, was held in Suriname, in May 2012. Kit-Ling was the recipient of the Bridget Jones Award for 2013.

TRANSLATION Cassandra Gummels-Relyveld, 2017

PHOTOGRAPHY Ada Korbee, 2017

+++

‘De Dragers van het Beeld’ / ‘The Carriers of the Image’ – 1 – Introduction

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 2 –  Kit-Ling Tjon Pian Gi

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 3 –  Winston van der Bok

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 4 –  Razia Barsatie

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 5 –  Soeki Irodikromo

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 6 –  Dhiradj Ramsamoedj

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 7 –  Sri Irodikromo

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 8 – Anand Binda 

‘De Dragers van het Beeld’ / The Carriers of the Image – 9 –  George Struikelblok

+++

Anand Binda, ‘Het levensproces en daarna …’ [Life’s Process and then …], acryllic on canvas, 130x180cm, 2017 – USD 5000 / PHOTO Ada Korbee, 2017

Anand Binda en de lotusbloem

In het oude Egypte, het Boeddhisme en het Hindoeïsme neemt de lotusbloem een belangrijke plaats in. De lotusbloem bloeit op in de ochtend maar verstopt zich ’s avonds in het water. De oude Egyptenaren associeerden de bloem daarom met de zon die ’s avonds ook verdwijnt en ‘s morgens in alle glorie opkomt. In het Boeddhisme wordt net als in het oude Egypte, de lotusbloem ook in verbinding gebracht met de wedergeboorte, maar een belangrijk aspect wordt eraan toegevoegd. De lotusbloem staat ook symbool voor puurheid, het spiritueel ontwaken en trouw. Deze symboliek van de lotusbloem komt sterk overeen met die in het Hindoeïsme. In deze religie wordt de lotusbloem geassocieerd met schoonheid, vruchtbaarheid, voorspoed, spiritualiteit en het eeuwige leven. De lotusbloem is vaak gekoppeld aan een Hindoeïstische god, bijvoorbeeld aan Lakshmi. Deze godin van voorspoed wordt traditioneel uitgebeeld, zittend op een volledig geopende lotusbloem. De god Vishnoe wordt ook meestal afgebeeld met een lotusbloem, maar ook verschillende andere goden staan of zitten net als Lakshmi op een lotustroon: een voetstuk in de vorm van een open lotusbloem.

Geheel in overeenstemming met de Hindoe religie ziet Anand de lotusbloem als symbool voor de menselijke groei. Hij zegt hierover: ‘Vanuit een onbewust leven ontwikkelt de mens zich via zijn levenspad naar het bewustzijn. Het is een innerlijke groei naar verlichting, zoals de lotusbloem vanuit de modder in het water naar het licht toe groeit. Het is een proces dat we als mens doormaken. We zijn eerst onwetend en lijden, maar naarmate je groeit, word je wijzer en dan zal je stralen als een lotusbloem. De lotus kan ook worden gezien als symbool van de eeuwige vernieuwing van het leven. Een ieder is op zijn of haar manier op zoek naar een eigen weg. Vanuit de kern, het zaad, is het een kunst om de juiste weg te vinden.’

De spirituele kracht in de natuur vinden en het overbrengen van die spiritualiteit door middel van zijn schilderijen naar zijn medemens, is kenmerkend voor Anand Binda. In het verleden hebben we prachtige waterlandschappen van zijn hand gezien in diverse exposities. In die waterlandschappen zagen we ook al eerder waterlelies of lotusbloemen.

Voor de expositie binnen Thalia 180 jaar heeft hij een groot schilderij gemaakt met een danseres die als een Hindoe godin danst op een tot wasdom gekomen lotusbloem.

De lotusplant wortelt in een moerasachtige bodem, echter zonder dat de bladeren en de bloemen er ooit modderig uitzien. Daarom staat de lotus ook symbool van zuiverheid. Er zijn lotusbloemen in verschillende kleuren: blauw, wit, paars, rood en roze. Elke kleur heeft zijn specifieke betekenis. Anand heeft gekozen voor de roze. Deze is bovenal, de zuiverste van alle kleuren.

Anand vertelt over zijn schilderij in relatie tot de viering van 180 jaar Thalia: ‘Thalia zorgt er ook voor dat de mens bewust wordt. Het proces van bewustwording verloopt in een cyclus. Het is een proces van een steeds weer terugkerende wedergeboorte. De lotusbloem staat ook symbool voor wedergeboorte.’

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s